Laatste nieuws 2006

 

Uitzendbranche komt zelf met fraudebestrijding

 

Den Haag/Delft – Er Komt een landelijk eisenpakket voor uitzendbureaus. Werkgevers die arbeid

inhuren zijn zo beter beschermd tegen fraude. Het eisenpakket, in de vorm van een Nederlandse norm,

is opgesteld door de uitzendbranche zelf. Zij deden dit samen met partijen uit het bedrijfsleven die veel

gebruik maken van uitzendkrachten. Op 5 oktober bespreekt de Tweede Kamer of de norm – NEN 4400 –

als effectief fraudebestrijdingsmiddel kan worden gebruikt

 

De nieuwe norm is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk

aannemen. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector hebben via de norm

huidige controles en registraties op elkaar afgestemd. De normmoet leiden tot een landelijke controle-

systeem en register van gescreende, goedgekeurde uitzendbureaus en aannemers.

De norm en het landelijke register moeten het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk een stuk

gemakkelijker en fraude bestendiger maken. De norm geeft aan waaraan het uitzendbureau of de aannemer

moeten voldoen. Het document stelt strenge eisen aan de personeelsadministratie en de loonadministratie.

Ook geeft de norm de criteria die toegepast moeten worden om te beoordelen of een organisatie aan alle

gestelde eisen voldoet. De goed gekeurde organisaties ontvangen een certificaat. Vervolgens worden ze

opgenomen in het register, dat via internet te raadplegen zal zijn.

 

Met de komst van de norm komen de betrokken partijen tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer.

Die heeft 24 maart jl. de regering verzocht om een goed en transparant systeem van zelfregulering in de

uitzendsector te bevorderen. Op 5 oktober leggen de staatssecretarissen van SZW en FinanciŽn

een concept van NEN 4400 (normontwerp) voor aan een aantal vaste Kamercommissies. Dan wordt

bekeken in hoeverre de norm het antwoord is op het verzoek van de politiek.

 

Ter bestrijding van fraude door koppelbazen en uitzendbureaus bestaat antimisbruikwetgeving.

Wie uitzendkrachten inhuurt of werk uitbesteedt, kan op basis van deze regelgeving

aansprakelijk worden gesteld.

Bijvoorbeeld als een uitzendbureau geen belastingen en sociale verzekeringspremies afdraagt. Ook is de

inhuurder aansprakelijk voor de boetes en kosten als er sprake blijkt te zijn van illegale arbeiders.

 

 

 

 

 

******

 

 

december 2005-4

 

2006 –Overgangsjaar NEN 4400-1

Het komende jaar zal veel veranderen voor de uitzendbureaus. Veel wetswijzigingen vragen binnen de uitzendorganisaties om de nodige aandacht. De levensloopregeling, de auto van de zaak, de Wet Wal vis en noem zo maar op.

 

In verband met die "Walvis" en de plannen van de regering om een nieuw vergunningen- stelsel voor uitzendondernemingen in het leven te roepen is de uitzendsector zelf aan de slag gegaan met als voorlopig resultaat: de NEN 4400-1.

 

SVU ook in 2006 nog actief!

 

Vanaf 2007 moet de NEN 4400-1 als basis voor de screening van uitzendbureaus definitief in werking treden. Vanaf dat moment zal er een openbaar register zijn waarin opdrachtgevers kunnen zien of een uitzendonderneming aan zijn afdrachtverplichtingen tot dan toe heeft voldaan.

 

2006 vormt een overgangsjaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de NEN 4400-1. Tot 15 december jl.kon iedere belanghebbende commentaar indienen. Een aantal organisaties heeft daarvan gebruik gemaakt, waaronder ook de SVU. In de loop van januari 2006 zal de tekst van de NEN 4400-1 naar verwachting definitief worden vastgesteld en zal deze tekst als officiŽle norm ver krijgbaar zijn bij de NEN te Delft ( http://www.nen.nl ).

 

 

De (concept-) norm stelt aan screeningsinstituten de eis, dat zij voor hun werkzaamheden zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Aangezien pas na vaststelling van de definitieve norm de accreditatieprocedure in gang gezet kan worden, kan de norm pas in 2007 definitief van start. Ook de stichting, die het nieuwe register gaat bijhouden moet nog worden opgericht.

 

Screeningsinstituten

 

Met betrekking tot de accreditatie-eis voor screeningsinstituten heeft de SVU gevraagd de kring van screeners uit te breiden met de beroepsgroep accountants. Op basis van de eigen ervaringen met accountants heeft de SVU voorgesteld om de screening dus niet alleen voor te behouden aan instellingen, die door de Raad voor Accreditatie zijn goedgekeurd.

 

Argumenten hiervoor zijn: het voorkomen van onnodige kostenverhogingen en het vergroten van de efficiency zonder dat dit ten koste gaat van de deskundigheid en de kwaliteit van het eindoordeel. Ook andere organisaties hebben op dit punt opmerkingen gemaakt.

 

 

 

 

 

Verklaringen 2006

 

De SVU-verklaringen zijn de afgelopen jaren ingeburgerd bij de inleners. De dreigende impasse in verband met het nog niet volledig gereed zijn van de NEN 4400 is als volgt opgelost. Binnen de NEN-Commissie hebben alle partijen afgesproken, dat de huidige verklaringafgevende instanties - waaronder de SVU - ook in 2006 verklaringen blijven afgeven. De verklaringen zullen worden afgegeven aan uitzendondernemingen, die in 2006 zullen worden gescreend op basis van de nieuwe NEN 4400- 1 In plaats van de inbreng van het UWV op grond van de huidige PAUW-regeling zullen de uitzendondernemingen tenminste viermaal per jaar een verklaring van betalingsgedrag van de fiscus moeten overleggen. De fiscus incasseert in 2006 ook voor het UWV

waardoor de verklaringen een bredere werking hebben.

 

Over de elektronische gegevensuitwisseling met de fiscus waarover in de nieuwsbrief van september het een en ander is gezegd heeft de overheid nog geen beslissing genomen: De uitzendbureaus zullen hun verklaringen waarschijnlijk zelf moeten aanvragen en moeten inzenden naar de SVU . Wij hopen hiervoor in gesprekken met de overheid alsnog tijdig een betere voorziening te treffen waarmee de administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt kunnen blijven.

 

2006 ziet er als volgt uit:

 

. op 19 en 26 januari zijn de laatste checks van het UWV voor periode 12 van 2005 gepland: Aan de

hand van de informatie van de UWV zal de SVU vervolgens de verklaringen over die periode afgeven.

 

.vanaf januari zullen de screeningen worden uitgevoerd volgens de nieuwe NEN 4400-1.

 

. deelnemers aan de SVU dienen tenminste elk kwartaal een verklaring van betalingsgedrag van de fiscus aan te vragen en aan de SVU toe te zenden. De data hiervoor zullen begin komend jaar bekend gemaakt worden.

 

. de SVU kan tussentijds om een nieuwe verklaring vragen om de continuÔteit in het betalingsgedrag vast te stellen

 

. de SVU opteert voor het verlenen van verklaringen over 12 periodes, omdat de inleners dit gewend zijn.

 

.De verklaringen zullen in beginsel worden toegezonden in de week, volgend op de laatste week van de laatste afgesloten periode

 

 

Overgangsregister

 

Tijdens het overleg in de NEN-commissie is ook gesproken over een mogelijk overgangsregister, waarbij alle huidige registerhouders hun gegevens gezamenlijk publiceren. De bedoeling hiervan is met name om ook de inleners voor te bereiden op de komst van het nieuwe NEN 4400-register.

Elke registerhouder blijft verantwoordelijk voor de eigen gegevens en zal die op de vertrouwde wijze publiceren. Voor de SVU betekent dat een publicatie op de website.

 

In het najaar of zoveel eerder als mogelijk zullende deelnemers nader geÔnformeerd worden over de

overgang naar het definitieve register voor de, NEN 4400.

 

Tarief 2006

 

De nieuwe NEN 4400-1 stelt meer eisen aan het. onderzoek van en de rapportage door het screeningsbureau. Dit betekent, dat een grote verhoging van het tarief onontkoombaar is, Voor 2006 zal de SVU echter niet hoeven uit te gaan van de tariefstelling die binnen de NEN-commissie voor 2007 is becijferd, te weten: € 2,150, - per jaar,-

De SVU heeft een afspraak met Crop Accountants gemaakt waarbij rekening is gehouden met het verdwijnen van het combinatiescreening voor de NBBU. De NBBU-bijdrage voor dit deel van de rapportages bedroeg in 2005: € 275, -

 

Het tarief voor de SVU bedraagt voor uitzend ondernemingen € 1.795, - voor het jaar 2006.

Voor filialen blijft de bijdrage € 24,- per vestiging. (alle bedragen zijn exclusief omzetbe1asting)

 

In de SVU-bijdrage zijn niet inbegrepen de eventuele kosten voor inschrijving in het definitieve register per 1 januari 2007. Op dit moment vindt overleg plaats over een nieuw op te richten stichting, die vanaf 2007 het centrale register voor NEN 4400-1 deelnemers zal beheren.

 

 

 

 

******

 

 

 

 

Laatste nieuws 2005

 

 

Geen vergunning uitzendbureaus

(bron: Oogst 4maart 2005 ,jaargang 18-Nr 9)

 

Er komt geen vergunning stelsel voor uitzendbureaus.

De tweede kamer wees woensdag een voorstel daartoe af.

De staatssecretarissen Van Hoof (Sociale Zaken) en Wijn (FinanciŽn)

Wilden met de vergunning malafide uitzendbureaus aanpakken.

 

Een kamermeerderheid van CDA,VVD,D66 en PVDA deelt echter de bezwaren van onder meer LTO Nederland,

de uitzendkoepels ABU en NBBU en de Centrale Organisatie voor de Vleessector. Volgens deze organisaties is de

vergunning niet effectief tegen fraude door malafide bureaus.

Ook wekt de vergunning ten onrechte de suggestie dat bedrijven met zo`n vergunning de regels naleven. Tuinders

kunnen dan alsnog via de Wet Ketenaansprakelijkheid forse boetes opgelegd krijgen als later blijkt dat een loonbedrijf

heeft gefraudeerd.

LTO ziet meer heil in eigen keurmerken, zoals RIA voor handmatige agrarische loonbedrijven.

 

 

 

Scherpe controles

 

De Arbeidsinspectie is een groot onderzoek begonnen nar illegale arbeid. Tot eind dit jaar gaat ze ruim 500 uitzendbureaus

En loonbedrijven controleren. Bureaus die hun zaakjes niet op orde hebben, krijgen lik op stuk. Als zij bijvoorbeeld

een buitenlander in dienst hebben en geen kopie van zijn identiteitsbewijs kunnen overhandigen, komt dit hun op

een boete van 1.500 euro te staan. Als een werkvergunning ontbreekt, kost dit 8.000 euro per vreemdeling.

Kees Duijvesteijn, voorzitter LTO Noord van de provincie Zuid-Holland, weet dat de Arbeidsinspectie `heel actief aan de gang is`

en kan wel begrip opbrengen voor de intensivering van de controles.

“Als er opzet in het spel is, moet de arbeidsinspectie en stringent boetebeleid voeren. Maar er is ook een groot grijs gebied. Een

tuinderheeft de plicht alle papieren te controleren, maar heeft daarvoor niet altijd de kennis en de middelen”